ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

Η "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα μελετητών του Υ.ΜΕ.ΔΙ. με Αριθμό Μητρώου 424. Οι κατηγορίες των μελετητικών πτυχίων της εταιρίας είναι οι ακόλουθες :

Ε΄ Τάξη Πτυχίου για την υπ' αριθ. 8 κατηγορία Μελετών
Ε΄ Τάξη Πτυχίου για την υπ' αριθ. 10 κατηγορία Μελετών
Ε΄ Τάξη Πτυχίου για την υπ' αριθ. 13 κατηγορία Μελετών
Τάξη Πτυχίου για την υπ' αριθ. 16 κατηγορία Μελετών
Τάξη Πτυχίου για την υπ' αριθ. 21 κατηγορία Μελετών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015