ΗΟΜΕ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε."έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καλύπτοντας το σύνολο των παρακάτω δραστηριοτήτων της :

  • Εκπόνηση Μελετών Συγκοινωνιακών
  • Στατικών
  • Υδραυλικών Έργων
  • Μελετών Τοπογραφίας
  • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού

Η εφαρμογή του παραπάνω ΣΔΠ έχει ως γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων βέλτιστης ποιότητας και προδιαγραφών και η εταιρεία δεσμεύεται για:

- τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων παραγωγής και διεργασιών - τον εντοπισμό και την εξάλειψη όλων των ελαττωματικών προϊόντων/υπηρεσιών και αποκλίσεων - τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την παροχή υπηρεσιών με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών - την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα – υπηρεσίες της εταιρείας - Την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών, των συνεργατών, των στελεχών της και γενικότερα της ευρύτερης κοινωνίας και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με συνεχή βελτίωση αλλά και διεύρυνση των υπηρεσιών της - τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων - μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του ΣΔΠ, καθώς και για την εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση στόχων για την Ποιότητα. Όλα τα παραπάνω ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση της εταιρείας και αποτελούν δέσμευση της.

Ο Γενικός Δ/ντής είναι υπεύθυνος για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του ΣΔΠ. Ο Υπεύθυνος ΣΔΠ είναι εξουσιοδοτημένος να προετοιμάζει, εφαρμόζει και συντηρεί το ΣΔΠ, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος να επιλύει όλα τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό κατά περίσταση, καθώς και να επικοινωνεί με τους πελάτες για οποιαδήποτε σχετικά θέματα.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού, αποτελεί καθημερινό μέλημα η εκπλήρωσή της και ανασκοπείται τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015